உள்நாடு | சமூக வாழ்வு | 2020-06-29 16:49:41

முகக் கவசம் அணியாத 1,214 நபர்கள் 14 நாட்கள் தனிமைப்படுத்தலுக்கு அனுப்பப்பட்டனர்

நேற்று பொது இடங்களில் முகக் கவசம் அணியாத 1,214 நபர்கள் 14 நாட்கள் தனிமைப்படுத்தலுக்கு அனுப்பப்பட்டனர் .

இது மேல் மாகாண பிரதேசங்கலில் பதிவானது.


Related Posts

Our Facebook

GENERAL ELECTION-2020 - DIGAMADULLA DISTRICT

GENERAL ELECTION-2020 -DIGAMADULLA DISTRICT

GENERAL ELECTION-2020

Popular Posts