பிராந்தியம் | சமூக வாழ்வு | 2020-05-11 13:13:06

கல்முனை பிரதேச செயலக பிரதம முகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகத்தராக திருமதி எஸ்.எஸ்.எம் நெளபல் நியமனம்

கல்முனை பிரதேச செயலகத்தின் பிரதம முகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகத்தராக மருதமுனையைச் சேர்ந்த முகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகத்தர்கள் தரம் 01ச் சேர்ந்த திருமதி எஸ்.எஸ்.எம் நெளபல் இன்று கல்முனை பிரதேச செயலாளர் அல்ஹாஜ் எம்.எம் நஸீர் அவர்களினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

 

Related Posts

Our Facebook

GENERAL ELECTION-2020 - DIGAMADULLA DISTRICT

GENERAL ELECTION-2020 -DIGAMADULLA DISTRICT

GENERAL ELECTION-2020

Popular Posts